Bug 4977 - Podwójne skróty w preferencjach w sekcji Ogólne
Summary: Podwójne skróty w preferencjach w sekcji Ogólne
Status: VERIFIED FIXED
Alias: None
Product: Firefox
Classification: Tłumaczenia oprogramowania
Component: Ogólne (show other bugs)
Version: trunk
Hardware: Wszystkie Linux
: P5 propozycja
Assignee: Stefan Plewako :stef
QA Contact: firefox
URL:
Depends on:
Blocks:
 
Reported: 2014-12-04 22:27 CET by Paweł Żołnowski
Modified: 2014-12-17 22:04 CET (History)
0 users

See Also:


Attachments

Description Paweł Żołnowski 2014-12-04 22:27:27 CET
Ustawione są po dwa skróty "o", "t", "z".
Skróty "o" i "t" w ogóle nie działają.

Skrót "z" zaznacza tylko przycisk "Użyj _zakładki", a nie zaznacza opcji "Ostr_zegaj, jeśli otwarcie zbyt wielu kart może spowolnić program Nightly".
Comment 1 Stefan Plewako :stef 2014-12-05 12:26:49 CET
Jeśli zgłoszenie dotyczy nightly/cenetral/trunk/rozwojowej to generalnie nie ma potrzeby o tym specjalnie w tytule informować.

Połączyli sekcje Ogólne i Karty i stąd problem,
https://hg.mozilla.org/l10n-central/pl/rev/ab07ccca02af

Przetestuj proszę jutrzejsze (lub późniejsze) nightly i jeśli będzie dobrze to zmień status zgłoszenia na VERIFIED.

Note You need to log in before you can comment on or make changes to this bug.