Bug 510 - problem spowodowany zainstalowaniem aktualizacji
Summary: problem spowodowany zainstalowaniem aktualizacji
Status: RESOLVED INVALID
Alias: None
Product: Nasze witryny
Classification: Archiwum
Component: www.firefox.pl (show other bugs)
Version: unspecified
Hardware: Wszystkie Windows
: P3 poważny
Assignee: Zbigniew Braniecki
QA Contact: Marek Stępień
URL:
Depends on:
Blocks:
 
Reported: 2005-04-24 16:31 CEST by anna pakulska
Modified: 2014-08-15 11:15 CEST (History)
1 user (show)

See Also:


Attachments

Description anna pakulska 2005-04-24 16:31:18 CEST
Po zainstalowaniu aktualizacji nie otwiera wiekszości stron, które do tej 
pory otwierała. Np. strony startowej firefox, www.o2.pl itp.
Comment 1 Marek Stępień 2005-04-26 15:16:19 CEST
To miejsce jest przeznaczone do zgłaszania błędów w lokalizacji (=tłumaczeniu)
programu.  Szczegółową pomoc w przykadku innych problemów może Pani uzyskać na
forum dyskusyjnym http://www.mozillapl.org/forum lub grupie dyskusyjnej
alt.pl.mozilla.

Błąd rozwiązany jako nieprawidłowy, zgodnie z naszymi procedurami.
INVALID.

Note You need to log in before you can comment on or make changes to this bug.