Bug 514 - Zły acceskey Edycja > Preferencje > Prywatność > Pamięć podręczna
Summary: Zły acceskey Edycja > Preferencje > Prywatność > Pamięć podręczna
Status: VERIFIED FIXED
Alias: None
Product: Firefox
Classification: Tłumaczenia oprogramowania
Component: Ogólne (show other bugs)
Version: 1.5
Hardware: Wszystkie Wszystkie
: P2 trywialny
Assignee: Marek Stępień
QA Contact: Staś Małolepszy :stas
URL:
Depends on:
Blocks: 391
  Show dependency treegraph
 
Reported: 2005-04-28 00:03 CEST by Hubert Gajewski
Modified: 2009-01-02 03:16 CET (History)
0 users

See Also:


Attachments

Description Hubert Gajewski 2005-04-28 00:03:37 CEST
Zły acceskey Edycja > Preferencje > Prywatność > Pamięć podręczna:
Używaj maksymalnie (P) MB..
Comment 1 Marek Stępień 2005-05-15 00:01:54 CEST
Zmieniłem na "m".

Fixed.
Comment 2 Hubert Gajewski 2005-06-12 14:17:12 CEST
verified - Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; pl; rv:1.8b2) Gecko/20050603
Firefox/1.0+
Comment 3 Zbigniew Braniecki 2005-08-26 10:38:40 CEST
mass reasign (Bug 601) Fx1.1->Fx1.5
Comment 4 Hubert Gajewski 2009-01-02 03:16:00 CET
Bugspam. Przeniesienie z archiwum.

Note You need to log in before you can comment on or make changes to this bug.