Bug 516 - Niepotrzebny rzeczownik "program" w Edycja > Preferencje > Ogólne
Summary: Niepotrzebny rzeczownik "program" w Edycja > Preferencje > Ogólne
Status: VERIFIED FIXED
Alias: None
Product: Firefox
Classification: Tłumaczenia oprogramowania
Component: Ogólne (show other bugs)
Version: 1.5
Hardware: Wszystkie Wszystkie
: P2 trywialny
Assignee: Marek Stępień
QA Contact: Staś Małolepszy :stas
URL:
Depends on:
Blocks: 391
  Show dependency treegraph
 
Reported: 2005-04-28 00:10 CEST by Hubert Gajewski
Modified: 2009-01-02 03:16 CET (History)
0 users

See Also:


Attachments
Patch (trunk) (715 bytes, patch)
2005-05-19 12:19 CEST, Marek Stępień
no flags Details

Description Hubert Gajewski 2005-04-28 00:10:26 CEST
Niepotrzebny rzeczownik "program" w Edycja > Preferencje > Ogólne

JEST: "Ustal, w jaki sposób program Firefox ma się łączyć z Internetem"

MP: "Ustal, w jaki sposób Firefox ma się łączyć z Internetem"
Comment 1 Marek Stępień 2005-05-19 12:19:12 CEST
Created attachment 458 [details]
Patch (trunk)
Comment 2 Marek Stępień 2005-05-19 12:20:53 CEST
Checking in general.dtd;
/l10n/l10n/pl/browser/chrome/browser/preferences/general.dtd,v  <-- 
general.dtdnew revision: 1.3; previous revision: 1.2
done

Fixed.
Comment 3 Hubert Gajewski 2005-06-12 14:16:04 CEST
verified - Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; pl; rv:1.8b2) Gecko/20050603
Firefox/1.0+
Comment 4 Zbigniew Braniecki 2005-08-26 10:38:37 CEST
mass reasign (Bug 601) Fx1.1->Fx1.5
Comment 5 Hubert Gajewski 2009-01-02 03:16:00 CET
Bugspam. Przeniesienie z archiwum.

Note You need to log in before you can comment on or make changes to this bug.