Bug 521 - Googlebar history
Summary: Googlebar history
Status: RESOLVED INVALID
Alias: None
Product: Nasze witryny
Classification: Archiwum
Component: www.firefox.pl (show other bugs)
Version: unspecified
Hardware: Wszystkie Windows XP
: P2 trywialny
Assignee: Zbigniew Braniecki
QA Contact: Marek Stępień
URL:
: 522 (view as bug list)
Depends on:
Blocks:
 
Reported: 2005-05-02 18:13 CEST by Andrzej Borucki
Modified: 2014-08-15 11:14 CEST (History)
0 users

See Also:


Attachments

Description Andrzej Borucki 2005-05-02 18:13:50 CEST
Przestała ppjawiać się historia wyszukiwanych ciągów, dostępny jest tylko
ostatnio wprowadzony
Comment 1 Marek Stępień 2005-05-02 23:11:05 CEST
*** Bug 522 has been marked as a duplicate of this bug. ***
Comment 2 Marek Stępień 2005-05-02 23:13:53 CEST
Błąd nieprawidłowo zgłoszony (nieprawidłowy komponent i produkt), ponadto poza
zakresem odpowiedzialności AviaryPL.

Jeżeli ma Pan problem z Firefoksem, proszę skorzystać z forum
www.mozillapl.org/forum , a jeśli znalazł Pan błąd nie związany z polskim
tłumaczeniem, należy go zgłosić na http://bugzilla.mozilla.org/ w języku
angielskim (a jeśli to nie jest możliwe, również skorzystać z w/w forum).

Błąd rozwiązany jako nieprawidłowy zgodnie z naszymi procedurami.

Note You need to log in before you can comment on or make changes to this bug.