Bug 522 - Googlebar history - uszczegółowienie
Summary: Googlebar history - uszczegółowienie
Status: RESOLVED DUPLICATE of bug 521
Alias: None
Product: Nasze witryny
Classification: Archiwum
Component: www.firefox.pl (show other bugs)
Version: unspecified
Hardware: Wszystkie Windows XP
: P2 trywialny
Assignee: Zbigniew Braniecki
QA Contact: Marek Stępień
URL:
Depends on:
Blocks:
 
Reported: 2005-05-02 18:33 CEST by Andrzej Borucki
Modified: 2014-08-15 11:15 CEST (History)
0 users

See Also:


Attachments

Description Andrzej Borucki 2005-05-02 18:33:09 CEST
Szukane pozycje nie są dodawane do Googlebar tylko w przypadku , gdy są
wpisywane w okienko Google (na stronie 
http://www.google.pl/firefox?client=firefox-a&rls=org.mozilla:pl-PL:official)
W przypadku, gdy wpisuję w okienko Googlebar, pozycje są dodawane do historii
Comment 1 Marek Stępień 2005-05-02 23:10:59 CEST
Duplikat nieprawidłowego zgłoszenia.

*** This bug has been marked as a duplicate of 521 ***

Note You need to log in before you can comment on or make changes to this bug.