Bug 524 - News na mozillapl.org o wydaniu Fx 1.0.4
Summary: News na mozillapl.org o wydaniu Fx 1.0.4
Status: RESOLVED FIXED
Alias: None
Product: Promocja i prasa
Classification: Zespół Aviary.pl
Component: Ogólne (show other bugs)
Version: nieokreślona
Hardware: Wszystkie Wszystkie
: P2 propozycja
Assignee: Ludwik Trammer
QA Contact: Marek Stępień
URL: http://www.mozillapl.org
Depends on:
Blocks:
 
Reported: 2005-05-12 18:52 CEST by Ludwik Trammer
Modified: 2009-01-02 05:06 CET (History)
1 user (show)

See Also:


Attachments
Propozycja tekstu newsa (862 bytes, text/plain)
2005-05-12 19:51 CEST, Ludwik Trammer
no flags Details
Propozycja tekstu newsa v. 2 (857 bytes, text/plain)
2005-05-12 19:59 CEST, Ludwik Trammer
no flags Details
Proozycja newsa v. 3 (857 bytes, text/plain)
2005-05-12 20:26 CEST, Ludwik Trammer
no flags Details

Description Ludwik Trammer 2005-05-12 18:52:10 CEST
Przeglądarka:         Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; pl-PL; rv:1.7.6) Gecko/20050406 Firefox/1.0.2 (Debian package 1.0.2-3)
Identyfikator wersji: 

Trzeba napisać newsa na mozillapl.org o wydaniu poprawkowym Firefoksa 1.0.4.
Ustaliłem z GmBH, że ja to zrobię, poprzez Bugzillę.

Powtarzalność: Zawsze
Postępowanie aby powtórzyć:
Comment 1 Ludwik Trammer 2005-05-12 18:53:25 CEST
Przypisuję sobie
Comment 2 Ludwik Trammer 2005-05-12 19:51:42 CEST
Created attachment 446 [details]
Propozycja tekstu newsa

Propozycja tekstu newsa, proszę o uwagi.
Comment 3 Ludwik Trammer 2005-05-12 19:59:52 CEST
Created attachment 447 [details]
Propozycja tekstu newsa v. 2

Przepraszam, autopoprawka ;)
Comment 4 Marek Stępień 2005-05-12 20:17:55 CEST
"Te wydanie" -> To wydanie.

Przy okazji - ten tekst chciałbym też miać na www.firefox.pl/prasa.html
Comment 5 Ludwik Trammer 2005-05-12 20:26:01 CEST
Created attachment 448 [details]
Proozycja newsa v. 3

Te wydanie zamieniono na to wydanie ;]
Comment 6 Ludwik Trammer 2005-05-12 20:46:37 CEST
Tekst został opublikowany na mozillapl.org
Z mojej strony nie ma żadnych przeszkód żeby publikować go gdziekolwiek idziej.

Note You need to log in before you can comment on or make changes to this bug.