Bug 526 - Produkt/Komponent/Wersja - brakuje "Firefox 1.0.4"
Summary: Produkt/Komponent/Wersja - brakuje "Firefox 1.0.4"
Status: VERIFIED FIXED
Alias: None
Product: *.aviary.pl
Classification: Strony WWW
Component: bugs.aviary.pl (show other bugs)
Version: nieokreślona
Hardware: Wszystkie Wszystkie
: P2 trywialny
Assignee: Marek Stępień
QA Contact: Piotr Pielach
URL: http://bugs.aviary.pl
Depends on:
Blocks:
 
Reported: 2005-05-13 13:50 CEST by Hubert Gajewski
Modified: 2009-01-01 12:34 CET (History)
0 users

See Also:


Attachments

Description Hubert Gajewski 2005-05-13 13:50:06 CEST
Produkt > Komponent > Wersja
W formularzu "Wersja" (dla Lokalizacje/Firefox) brakuje "Firefox 1.0.4"
Comment 1 Marek Stępień 2005-05-13 13:53:20 CEST
fxd
Comment 2 Hubert Gajewski 2005-05-13 14:08:07 CEST
To się nadaje do konkursu na najszybciej naprawiony błąd ;)
Comment 3 Hubert Gajewski 2005-07-07 23:46:59 CEST
verified
Comment 4 Hubert Gajewski 2009-01-01 12:34:36 CET
Bugspam. Przeniesienie produktów z archiwum.

Note You need to log in before you can comment on or make changes to this bug.