Bug 534 - Pomoc jest pusta.
Summary: Pomoc jest pusta.
Status: VERIFIED DUPLICATE of bug 512
Alias: None
Product: Firefox
Classification: Tłumaczenia oprogramowania
Component: Ogólne (show other bugs)
Version: 1.5
Hardware: Wszystkie Linux
: P2 trywialny
Assignee: Marek Stępień
QA Contact: Staś Małolepszy :stas
URL:
Depends on:
Blocks:
 
Reported: 2005-05-14 22:41 CEST by Marek Stępień
Modified: 2014-08-15 11:14 CEST (History)
0 users

See Also:


Attachments

Description Marek Stępień 2005-05-14 22:41:20 CEST
W "Pomocy" jest tylko "Korzystanie z okna pomocy", brakuje całego contentu,
przynajmniej w moim własnym buildzie, bo nightlies z mozilla.org segfaultują...
Comment 1 Hubert Gajewski 2005-05-14 23:05:52 CEST

*** This bug has been marked as a duplicate of 512 ***
Comment 2 Marek Stępień 2005-05-14 23:59:04 CEST
No tak... A myślałem, że będę oryginalny. ;-)

v. d.
Comment 3 Zbigniew Braniecki 2005-08-26 10:38:46 CEST
mass reasign (Bug 601) Fx1.1->Fx1.5
Comment 4 Hubert Gajewski 2009-01-02 03:16:01 CET
Bugspam. Przeniesienie z archiwum.

Note You need to log in before you can comment on or make changes to this bug.