Bug 537 - Błędne wyświetlanie tabel
Summary: Błędne wyświetlanie tabel
Status: RESOLVED INVALID
Alias: None
Product: Nasze witryny
Classification: Archiwum
Component: www.firefox.pl (show other bugs)
Version: unspecified
Hardware: Wszystkie Windows XP
: P2 trywialny
Assignee: Marek Stępień
QA Contact: Zbigniew Braniecki
URL: http://www.skandia.pl/fundusze/seb2.p...
Depends on:
Blocks:
 
Reported: 2005-05-17 20:07 CEST by Piotr Stachowicz
Modified: 2014-08-15 11:15 CEST (History)
0 users

See Also:


Attachments

Description Piotr Stachowicz 2005-05-17 20:07:19 CEST
Brak widoczności fragmentu tabeli (u samego dołu) z linku
http://www.skandia.pl/fundusze/seb2.phtml
- aby zobaczyć te informacje korzystam z podgądu wydruku, choć w niektórych
tabelach wszystko działa poprawnie. W IE 6 wszystko OK.
Comment 1 Marek Stępień 2005-05-17 20:13:40 CEST
Błąd dotyczy strony skandia.pl, wynika z błędu jej webmastera. Proszę się z nim
skontaktować lub zgłosić stronę np. w serwisie www.osiolki.net.

Ten system obsługi błędów dotyczy błędów w tłumaczeniu oprogramowania Mozilli
oraz prowadzonych przez Aviary.PL i MozillaPL stron internetowych (firefox.pl,
thunderbird.pl, mozillapl.org, nvu.pl, aviary.pl), błędy dotyczące innych stron
nie powinny być tutaj zgłaszane.

Błąd rozwiązany jako nieprawidłowy/invalid - zgłoszony do nieprawidłowego
produktu i komponentu, poza zakresem odpowiedzialności Aviary.PL/MozillaPL.org

Note You need to log in before you can comment on or make changes to this bug.