Bug 540 - Flash animation error
Summary: Flash animation error
Status: RESOLVED INVALID
Alias: None
Product: Nasze witryny
Classification: Archiwum
Component: www.firefox.pl (show other bugs)
Version: unspecified
Hardware: Wszystkie Wszystkie
: P3 drobny
Assignee: Marek Stępień
QA Contact: Zbigniew Braniecki
URL: http://www.ageofempires3.com/
Depends on:
Blocks:
 
Reported: 2005-05-20 10:31 CEST by Norbert Falkiewicz
Modified: 2006-04-07 19:00 CEST (History)
0 users

See Also:


Attachments

Description Norbert Falkiewicz 2005-05-20 10:31:06 CEST
Przeglądarka:         Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; pl-PL; rv:1.7.8) Gecko/20050511 Firefox/1.0.4
Identyfikator wersji: Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; pl-PL; rv:1.7.8) Gecko/20050511 Firefox/1.0.4

Nie wyświetla się animacja flash mimo poprawnego zainstalowania pluginów

Powtarzalność: Zawsze
Postępowanie aby powtórzyć:
1. http://www.ageofempires3.com/
2.
3.

Aktualny wynik:  
brak animacji flash

Oczekiwany wynik:  
poprawnie wyświetlana strona
Comment 1 Marek Stępień 2005-05-20 10:42:24 CEST
Błąd dotyczy strony ageofempires3.com (a nie Firefox.pl, do której został
niepoprawnie zgłoszony) i wynika z błędu jej webmastera (Firefox jest kierowany
do nieistniejącego pliku Flash). Proszę się z nim skontaktować lub zgłosić
stronę np. na bugzilla.mozilla.org w produkcie Technology Evangelism -> English
(US).

Błąd webmastera można ominąć wchodząc w Firefoksie na stronę:
http://www.ageofempires3.com/main.swf

Ten system obsługi błędów dotyczy błędów w tłumaczeniu oprogramowania Mozilli
oraz prowadzonych przez Aviary.PL i MozillaPL stron internetowych (firefox.pl,
thunderbird.pl, mozillapl.org, nvu.pl, aviary.pl), błędy dotyczące innych stron
NIE powinny być tutaj zgłaszane.

Błąd rozwiązany jako nieprawidłowy/invalid - zgłoszony do nieprawidłowego
produktu i komponentu, poza zakresem odpowiedzialności Aviary.PL/MozillaPL.org

Note You need to log in before you can comment on or make changes to this bug.