Bug 55 - "Włącz intepretację kodu JavaScript" - niejasne sformułowanie
Summary: "Włącz intepretację kodu JavaScript" - niejasne sformułowanie
Status: VERIFIED FIXED
Alias: None
Product: Firefox
Classification: Tłumaczenia oprogramowania
Component: Ogólne (show other bugs)
Version: nieokreślona
Hardware: Wszystkie Wszystkie
: P3 trywialny
Assignee: Zbigniew Braniecki
QA Contact: Marek Stępień
URL: http://beta.firefox.pl/marcoos/pomoc/...
Depends on:
Blocks: 27 45
  Show dependency treegraph
 
Reported: 2004-05-15 15:53 CEST by Marek Stępień
Modified: 2009-01-02 03:21 CET (History)
0 users

See Also:


Attachments

Description Marek Stępień 2004-05-15 15:53:25 CEST
Narzędzia > Opcje >> Przeglądanie.

Jest:

[ ] Włącz obsługę języka Java
[ ] Włącz intepretację kodu JavaScript

Powinno być: 

[ ] Włącz obsługę języka Java
[ ] Włącz obsługę języka JavaScript

Po co straszyć użytkownika jakąś "interpretacją" jakiegoś "kodu"? Już nie mówiąc
o tym, że tłumaczenie powinno być spójne. :)

PS.
W wersji angielskiej jest po prostu "Enable Java" i "Enable JavaScript".
Comment 1 Zbigniew Braniecki 2004-05-16 01:08:39 CEST
ok
Comment 2 Marek Stępień 2004-06-09 20:12:37 CEST
Poprawione w moim tłumaczeniu.

fixed
Comment 3 Marek Stępień 2004-10-22 18:03:19 CEST
VERIFIED (masowa weryfikacja starych bugów)
Comment 4 Zbigniew Braniecki 2005-02-03 20:35:37 CET
mass prio/severity change. Przepraszam za spam :(
Comment 5 Marek Stępień 2005-03-18 19:25:23 CET
Masówka. Likwidacja produktu "Firefox pl-PL", bugi przenoszone do produktu
Lokalizacja, komponent Firefox.

Note You need to log in before you can comment on or make changes to this bug.