Bug 557 - Interpunkcja w plugins.dtd [@ /toolkit/chrome/mozapps/plugins/plugins.dtd ]
Summary: Interpunkcja w plugins.dtd [@ /toolkit/chrome/mozapps/plugins/plugins.dtd ]
Status: VERIFIED FIXED
Alias: None
Product: Toolkit
Classification: Tłumaczenia oprogramowania
Component: inne (show other bugs)
Version: nieokreślona
Hardware: Wszystkie Wszystkie
: P2 trywialny
Assignee: Zbigniew Braniecki
QA Contact: wadimd
URL:
Depends on:
Blocks: 486
  Show dependency treegraph
 
Reported: 2005-06-11 00:51 CEST by Piotr Pielach
Modified: 2009-01-02 03:34 CET (History)
1 user (show)

See Also:


Attachments
Patch usuwający przecinek (973 bytes, patch)
2005-06-11 13:20 CEST, Hubert Gajewski
gandalf: review+
Details

Description Piotr Pielach 2005-06-11 00:51:17 CEST
JEST:
<!ENTITY pluginWizard.finalPage.moreInfo.label        "Dowiedz się więcej
o Wtyczkach, lub ręcznie wyszukaj brakujące.">

MP: (usunięty zbędny przecinek)
<!ENTITY pluginWizard.finalPage.moreInfo.label        "Dowiedz się więcej
o Wtyczkach lub ręcznie wyszukaj brakujące.">
Comment 1 Hubert Gajewski 2005-06-11 13:20:54 CEST
Created attachment 475 [details]
Patch usuwający przecinek

Jestem takiego zdania jak Cleriic.
Comment 2 Zbigniew Braniecki 2005-06-11 14:28:05 CEST
Comment on attachment 475 [details]
Patch usuwający przecinek

cvs -f commit -m '(bugs.aviary.pl) Bug 557; p=hubert.gajewski@gmail.com'
'pl/toolkit/chrome/mozapps/plugins/plugins.dtd' 2>&1
Checking in pl/toolkit/chrome/mozapps/plugins/plugins.dtd;
/l10n/l10n/pl/toolkit/chrome/mozapps/plugins/plugins.dtd,v <-- plugins.dtd
new revision: 1.2; previous revision: 1.1
done
Comment 3 Zbigniew Braniecki 2005-06-11 14:29:41 CEST
fixed
Comment 4 Hubert Gajewski 2008-07-08 13:01:30 CEST
Verified.

Note You need to log in before you can comment on or make changes to this bug.