Bug 569 - Literowka w /editor/Nvu-totd-en.rdf
Summary: Literowka w /editor/Nvu-totd-en.rdf
Status: VERIFIED FIXED
Alias: None
Product: Nvu/KompoZer
Classification: Archiwum
Component: Ogólne (show other bugs)
Version: nieokreślona
Hardware: Wszystkie Wszystkie
: P2 trywialny
Assignee: Staś Małolepszy :stas
QA Contact: Zbigniew Braniecki
URL:
Depends on:
Blocks: 492
  Show dependency treegraph
 
Reported: 2005-06-16 03:49 CEST by Piotr Komoda
Modified: 2009-01-01 10:26 CET (History)
1 user (show)

See Also:


Attachments
Patch (627 bytes, patch)
2005-06-16 03:51 CEST, Piotr Komoda
no flags Details

Description Piotr Komoda 2005-06-16 03:49:14 CEST
Jest "pojedyńczo" powinno byc "pojedynczo". Zgloszenie pierwotnie przyszlo na
maila na aviary.
Comment 1 Piotr Komoda 2005-06-16 03:51:52 CEST
Created attachment 486 [details]
Patch
Comment 2 Zbigniew Braniecki 2005-06-20 00:26:29 CEST
checked in
Comment 3 Hubert Gajewski 2008-05-03 04:33:25 CEST
mass-change - można odfiltrować po treści: hubert-przenosi-produkty
Comment 4 Hubert Gajewski 2009-01-01 10:26:18 CET
Verified - KompoZer wersja 0.7.10 (20080314)

Note You need to log in before you can comment on or make changes to this bug.