Bug 571 - literówka w opcji w oknie publikacji
Summary: literówka w opcji w oknie publikacji
Status: VERIFIED FIXED
Alias: None
Product: Nvu/KompoZer
Classification: Archiwum
Component: Ogólne (show other bugs)
Version: nieokreślona
Hardware: Wszystkie Wszystkie
: P2 trywialny
Assignee: Staś Małolepszy :stas
QA Contact: Zbigniew Braniecki
URL:
Depends on:
Blocks: 492
  Show dependency treegraph
 
Reported: 2005-06-22 20:25 CEST by wadimd
Modified: 2014-08-15 11:15 CEST (History)
1 user (show)

See Also:


Attachments
Usunięty przecinek. (524 bytes, patch)
2005-06-27 02:13 CEST, Staś Małolepszy :stas
no flags Details

Description wadimd 2005-06-22 20:25:33 CEST
Okno dialogowe wyświetlane podczas publikacji. Na dole okna checkbox:
",Nie zamykaj tego okna po zakończeniu publikowania" (chodzi o ten przecinek na
początku)
Comment 1 Staś Małolepszy :stas 2005-06-27 02:13:31 CEST
Created attachment 504 [details]
Usunięty przecinek.
Comment 2 Staś Małolepszy :stas 2005-06-27 02:14:04 CEST
.
Comment 3 Staś Małolepszy :stas 2005-06-27 08:44:25 CEST
(mass:) 
svn commit -m bugs: 414, 420, 571. locale/communicator/utilityOverlay.dtd
locale/editor/EditorPublishProgress.dtd
locale/communicator/sidebar/sidebar.properties --non-interactive 
Sending locale/communicator/sidebar/sidebar.properties
Sending locale/communicator/utilityOverlay.dtd
Sending locale/editor/EditorPublishProgress.dtd
Transmitting file data ...
Committed revision 23.


Resolved fixed.
Comment 4 Hubert Gajewski 2008-05-03 04:33:27 CEST
mass-change - można odfiltrować po treści: hubert-przenosi-produkty
Comment 5 Hubert Gajewski 2009-01-01 10:25:25 CET
Verified - KompoZer wersja 0.7.10 (20080314) - nie ma przecinka

Note You need to log in before you can comment on or make changes to this bug.