Bug 573 - Niepokazywanie końcówki stron
Summary: Niepokazywanie końcówki stron
Status: RESOLVED INVALID
Alias: None
Product: Nasze witryny
Classification: Archiwum
Component: www.firefox.pl (show other bugs)
Version: unspecified
Hardware: Wszystkie Windows XP
: P2 trywialny
Assignee: Marek Stępień
QA Contact: Zbigniew Braniecki
URL:
Depends on:
Blocks:
 
Reported: 2005-06-27 08:41 CEST by ppysznik
Modified: 2014-08-15 11:14 CEST (History)
0 users

See Also:


Attachments

Description ppysznik 2005-06-27 08:41:00 CEST
firefox, wszsystkie wersje

zauważyłem, że czsami Firefox nie pokazuje dołu strony, tak jakby był on
zasłonięty przez pasek wyszukiwarki (CTRL+F) chociaż nie jest ona włączona.
Pokazanie brakującego odcinka strony następuju po włączeniu wyszukiwarki lub
włączeniu/wyłączeniu.
Comment 1 Marek Stępień 2005-07-08 00:56:59 CEST
Strony firefox.pl?
Comment 2 Marek Stępień 2005-07-18 00:39:55 CEST
Invalid...

Note You need to log in before you can comment on or make changes to this bug.