Bug 574 - Błędy w edytorze CSS w wersji PL
Summary: Błędy w edytorze CSS w wersji PL
Status: RESOLVED WONTFIX
Alias: None
Product: Nvu/KompoZer
Classification: Archiwum
Component: Ogólne (show other bugs)
Version: nieokreślona
Hardware: Wszystkie Windows
: P2 trywialny
Assignee: Zbigniew Braniecki
QA Contact: nvu-kompozer
URL:
Depends on:
Blocks: kompozer0.8
  Show dependency treegraph
 
Reported: 2005-06-30 15:07 CEST by Krzysztof Wejer
Modified: 2014-08-15 11:14 CEST (History)
2 users (show)

See Also:


Attachments

Description Krzysztof Wejer 2005-06-30 15:07:35 CEST
edytor CSS  w wersji 1.0 PL źle wyświetla opcje "Ważność" (są za bardzo na
prawo) a ramki nie da się poszerzyć.
Nie można też przewinąć zakładki "Ogólnie" gdy atrybuty nie mieszczą się w okienku 
W innych zakładkach też nie widać wszystkich opcji (brakuje przewijania lub pola
wyboru są źle rozmieszczone
Comment 1 Hubert Gajewski 2008-05-03 04:33:29 CEST
mass-change - można odfiltrować po treści: hubert-przenosi-produkty
Comment 2 Zbigniew Braniecki 2012-04-14 07:56:27 CEST
tego już nie ma w edytorze CSS
Comment 3 Stefan Plewako :stef 2012-04-23 16:32:33 CEST
Usuwanie statusu PRZEDAWNIONY i przywracanie stanu poprzedzającego, zob. http://bugs.aviary.pl/show_bug.cgi?id=4114#c19

Note You need to log in before you can comment on or make changes to this bug.