Bug 580 - Wielkie litery zamiast małych w liście [ @ /toolkit/chrome/mozapps/help/welcome.xhtml ]
Summary: Wielkie litery zamiast małych w liście [ @ /toolkit/chrome/mozapps/help/welco...
Status: VERIFIED FIXED
Alias: None
Product: Toolkit
Classification: Tłumaczenia oprogramowania
Component: inne (show other bugs)
Version: nieokreślona
Hardware: Wszystkie Wszystkie
: P2 normalny
Assignee: Marek Stępień
QA Contact: Staś Małolepszy :stas
URL: http://lxr.mozilla.org/l10n/source/pl...
Depends on:
Blocks: 539
  Show dependency treegraph
 
Reported: 2005-07-07 21:24 CEST by Hubert Gajewski
Modified: 2009-01-02 03:34 CET (History)
2 users (show)

See Also:


Attachments
patch (1.80 KB, patch)
2005-07-07 22:04 CEST, Marek Stępień
no flags Details

Description Hubert Gajewski 2005-07-07 21:24:42 CEST
JEST:

Jeśli poszukiwania odpowiedzi nie przynoszą rezultatów:
  * 		Należy upewnić się, że poszukiwane zagadnienie dotyczy programu Firefox;
Pomoc nie odpowie na pytania ogólnie związane z Internetem.
  *     	Należy starać się poszerzyć zakres poszukiwanego zagadnienia -
należy unikać zbyt szczegółowych i dokładnych zapytań; dodatkowo należy
pamiętać, że problem może być opisany innymi słowami niż te, których użyto przy
wyszukiwaniu.
  * 		Z drugiej strony należy unikać zbyt ogólnych zapytań: słowa takie jak
„strona“ pasują prawdopodobnie do ogromnej ilości tematów w systemie Pomocy.

MP:

Jeśli poszukiwania odpowiedzi nie przynoszą rezultatów:
  * 		należy upewnić się, że poszukiwane zagadnienie dotyczy programu Firefox;
Pomoc nie odpowie na pytania ogólnie związane z Internetem;
  *     	należy starać się poszerzyć zakres poszukiwanego zagadnienia -
należy unikać zbyt szczegółowych i dokładnych zapytań; dodatkowo należy
pamiętać, że problem może być opisany innymi słowami niż te, których użyto przy
wyszukiwaniu;
  * 		z drugiej strony należy unikać zbyt ogólnych zapytań: słowa takie jak
„strona“ pasują prawdopodobnie do ogromnej ilości tematów w systemie Pomocy.

Nie jest to żaden błąd, ale wygląda jakby na siłę zostały zrobione tu wielkie
litery (w tak krótkich zdaniach z reguły nie używa się średników, na dodatek te
trzy zdania czyta się tak, jakby to było jedno zdanie).
Comment 1 Marek Stępień 2005-07-07 21:57:22 CEST
Podsumowanie powinno opisywać problem, a nie jego rozwiązanie...
Comment 2 Marek Stępień 2005-07-07 21:57:48 CEST
-> toolkit
Comment 3 Marek Stępień 2005-07-07 22:04:06 CEST
Created attachment 529 [details]
patch

Z takim czymś się nie będę cackał z proszeniem o review itp. 

Checked-in.
Comment 4 Marek Stępień 2005-07-07 22:04:48 CEST
Fixed.
Comment 5 Hubert Gajewski 2005-07-07 22:28:04 CEST
verified

Note You need to log in before you can comment on or make changes to this bug.