Bug 587 - Niepoprawne kodowanie pliku languageNames.properties [@ /toolkit/chrome/global/ languageNames.properties]
Summary: Niepoprawne kodowanie pliku languageNames.properties [@ /toolkit/chrome/globa...
Status: VERIFIED DUPLICATE of bug 576
Alias: None
Product: Toolkit
Classification: Tłumaczenia oprogramowania
Component: inne (show other bugs)
Version: nieokreślona
Hardware: Wszystkie Wszystkie
: P2 trywialny
Assignee: Marek Stępień
QA Contact: toolkit
URL:
Depends on:
Blocks:
 
Reported: 2005-07-18 04:05 CEST by Piotr Komoda
Modified: 2008-05-03 07:35 CEST (History)
2 users (show)

See Also:


Attachments
Patch (604 bytes, patch)
2005-07-18 11:38 CEST, Hubert Gajewski
marcoos+bugs: review+
Details
Patch v.2 (756 bytes, patch)
2005-07-18 14:06 CEST, Hubert Gajewski
pitreck: review+
Details

Description Piotr Komoda 2005-07-18 04:05:37 CEST
Plik jest w UTF-8 zamiast w ANSI,  najwyrazniej zespulo go dodanie hsb =
Górnołużycki w 62 linijce, bo ono jest zle zapisane.
Comment 1 Hubert Gajewski 2005-07-18 11:38:04 CEST
Created attachment 548 [details]
Patch
Comment 2 Marek Stępień 2005-07-18 13:47:18 CEST
Comment on attachment 548 [details]
Patch

r+

(choć można by ujednolicić "=" i " = ")
Comment 3 Hubert Gajewski 2005-07-18 14:06:47 CEST
Created attachment 550 [details]
Patch v.2

(W odpowiedzi na komentarz #2)

> (choć można by ujednolicić "=" i " = ")

No fakt.
Comment 4 Marek Stępień 2005-07-18 14:10:08 CEST
Comment on attachment 550 [details]
Patch v.2

Ja bym nie zawracał gandalfowi głowy taką bzdurą. IMHO review ode mnie i
ew. pitrcka wystarczy.
Comment 5 Piotr Komoda 2005-07-18 22:27:07 CEST
Comment on attachment 550 [details]
Patch v.2

r+
Comment 6 Hubert Gajewski 2005-07-19 10:58:42 CEST
Poprawki weszły w patchu w bugu 576

*** This bug has been marked as a duplicate of 576 ***

Note You need to log in before you can comment on or make changes to this bug.