Bug 589 - Jest "Potwierdźony?" zamiast "Potwierdzony?"
Summary: Jest "Potwierdźony?" zamiast "Potwierdzony?"
Status: VERIFIED FIXED
Alias: None
Product: Bugzilla
Classification: Tłumaczenia oprogramowania
Component: Ogólne (show other bugs)
Version: nieokreślona
Hardware: Wszystkie Wszystkie
: P2 drobny
Assignee: Pawel Chmielowski
QA Contact: Roman Pszonka
URL: http://bugs.aviary.pl/query.cgi?forma...
Depends on:
Blocks:
 
Reported: 2005-07-18 15:29 CEST by Hubert Gajewski
Modified: 2012-07-07 12:32 CEST (History)
1 user (show)

See Also:


Attachments
Poprawka (953 bytes, patch)
2005-12-06 13:54 CET, Pawel Chmielowski
no flags Details

Description Hubert Gajewski 2005-07-18 15:29:32 CEST
W formularzu zaawansowanego wyszukiwania Bugzilli w fieldsecie "Zmiany błędów" w
opcji: "dla których pola (jedno lub więcej):" jest opcja "Potwierdźony?" zamiast
"Potwierdzony?"
Comment 1 Pawel Chmielowski 2005-12-06 13:54:16 CET
Created attachment 714 [details]
Poprawka

Poprawka tego błędu plus jeszcze jedna literówka z tego samego pliku.
Comment 2 Stefan Plewako :stef 2008-01-10 23:11:53 CET
→ FIXED

Note You need to log in before you can comment on or make changes to this bug.