Bug 591 - Brak favikonki na thunderbird.pl
Summary: Brak favikonki na thunderbird.pl
Status: RESOLVED FIXED
Alias: None
Product: Nasze witryny
Classification: Archiwum
Component: www.thunderbird.pl (show other bugs)
Version: unspecified
Hardware: Wszystkie Wszystkie
: P2 drobny
Assignee: Piotr Komoda
QA Contact: Piotr Pielach
URL: http://www.firefox.pl/img/tb_favicon.png
Depends on:
Blocks:
 
Reported: 2005-07-21 14:52 CEST by Filemon
Modified: 2006-04-07 19:07 CEST (History)
0 users

See Also:


Attachments

Description Filemon 2005-07-21 14:52:43 CEST
W kodzie strony głównej thunderbird.pl jest odsyłacz do favikonki
http://www.firefox.pl/img/tb_favicon.png ale plik ten nie istnieje (błąd 404).
Comment 1 Piotr Komoda 2005-07-21 17:13:29 CEST
Dziekujemy za zwrocenie uwagi. Blad zostal poprawiony.

Note You need to log in before you can comment on or make changes to this bug.