Bug 592 - Błąd w pliku extensions.properties
Summary: Błąd w pliku extensions.properties
Status: VERIFIED WORKSFORME
Alias: None
Product: Firefox
Classification: Tłumaczenia oprogramowania
Component: Ogólne (show other bugs)
Version: 1.0
Hardware: Wszystkie Windows XP
: P2 trywialny
Assignee: Marek Stępień
QA Contact: Staś Małolepszy :stas
URL: http://lxr.mozilla.org/l10n/source/pl...
Depends on:
Blocks:
 
Reported: 2005-07-22 19:11 CEST by Teo Życzkowski
Modified: 2014-08-15 11:15 CEST (History)
1 user (show)

See Also:


Attachments

Description Teo Życzkowski 2005-07-22 19:11:02 CEST
Jest
Uruchom ponownie Firefox aby wykorzystać
Powinno być:
Aby zastosować motyw uruchom ponownie przeglądarkę(program)
Comment 1 Marek Stępień 2005-08-30 19:55:28 CEST
Nie ma takiego sformułowania w 1.8-branch ani w trunk.
Comment 2 Hubert Gajewski 2008-12-30 13:22:05 CET
Verified

Note You need to log in before you can comment on or make changes to this bug.