Bug 593 - Błąd w pliku extensions.dtd
Summary: Błąd w pliku extensions.dtd
Status: VERIFIED FIXED
Alias: None
Product: Toolkit
Classification: Tłumaczenia oprogramowania
Component: inne (show other bugs)
Version: nieokreślona
Hardware: Wszystkie Wszystkie
: P2 trywialny
Assignee: Marek Stępień
QA Contact: toolkit
URL: http://mxr.mozilla.org/l10n-central/s...
Depends on:
Blocks:
 
Reported: 2005-07-22 19:16 CEST by Teo Życzkowski
Modified: 2011-01-30 07:15 CET (History)
2 users (show)

See Also:


Attachments
patch (1.65 KB, patch)
2005-08-30 19:53 CEST, Marek Stępień
no flags Details
Patch (przetestowany) (2.41 KB, patch)
2009-05-23 06:24 CEST, Hubert Gajewski
marcoos+bugs: review+
Details

Description Teo Życzkowski 2005-07-22 19:16:41 CEST
Skrót kawiaturowy "O" jest przypisany dwukrotnie, co powoduje przemieszczenie
się pomiędzy dwoma opcjami, bez wykonania polecenia. Dotyczy to "Opcje" i "O"- o
rozszerzeniu. Ponieważ samego "O" nie mozna zamienić na inną literę proponuję
(sprawdzone działa) w "Opcje", jako skrót dać "p".
Comment 1 Marek Stępień 2005-08-30 19:53:22 CEST
Created attachment 573 [details]
patch
Comment 2 Marek Stępień 2005-08-30 19:53:44 CEST
wrzucony b&t, fixed
Comment 3 Hubert Gajewski 2008-12-31 08:17:42 CET
Skróty zostały pozmieniane, ale problem powrócił na nowo. Teraz "O" jest dla "Odinstaluj" i "o" dla "XYZ - informacje", gdzie XYZ to nazwa rozszerzenia.

-> REOPEN
Comment 4 Hubert Gajewski 2009-01-10 08:43:20 CET
(In reply to comment #3)
> Skróty zostały pozmieniane, ale problem powrócił na nowo. Teraz "O" jest dla
> "Odinstaluj" i "o" dla "XYZ - informacje", gdzie XYZ to nazwa rozszerzenia.

Jest tu też do zmiany skrót do "Wyłącz", powinien być taki sam jak "Włącz" - W, bo to występuje zamiennie.

Nie wiem jak zmienić skrót do "XYZ - informacje", bo... nie wiem gdzie on jest.
Comment 5 Hubert Gajewski 2009-05-23 06:24:31 CEST
Created attachment 1332 [details]
Patch (przetestowany)

(In reply to comment #4)

> Nie wiem jak zmienić skrót do "XYZ - informacje", bo... nie wiem gdzie on jest.

Znalazłem. Jest taki sam jak dla "O tym dodatku".
Comment 6 Marek Stępień 2009-06-01 12:06:48 CEST
Comment on attachment 1332 [details]
Patch (przetestowany)

r+
Comment 7 Hubert Gajewski 2009-06-01 12:43:11 CEST
Fixed 1.9.1 & trunk.
Comment 8 Hubert Gajewski 2011-01-30 07:15:49 CET
ZWERYFIKOWANE (weryfikacja-starych-bugow)

Note You need to log in before you can comment on or make changes to this bug.