Bug 594 - Błąd w pliku config.dtd
Summary: Błąd w pliku config.dtd
Status: VERIFIED DUPLICATE of bug 215
Alias: None
Product: Firefox
Classification: Tłumaczenia oprogramowania
Component: Ogólne (show other bugs)
Version: 1.0
Hardware: Wszystkie Windows XP
: P2 trywialny
Assignee: Marek Stępień
QA Contact: Staś Małolepszy :stas
URL:
Depends on:
Blocks:
 
Reported: 2005-07-22 19:17 CEST by Teo Życzkowski
Modified: 2014-08-15 11:14 CEST (History)
0 users

See Also:


Attachments

Description Teo Życzkowski 2005-07-22 19:17:49 CEST
 
Comment 1 Teo Życzkowski 2005-07-22 19:22:02 CEST
Jako skrót klawiaturowy dla przycisku "Wyczyść filtr" zostałą użyta litera "U",
która nie występuje we frazie. Wyświetla się dodatkowa literka U. Proponuję
zamieniż na "W" - działa.
Comment 2 Marek Stępień 2005-07-22 20:51:43 CEST

*** This bug has been marked as a duplicate of 215 ***

Note You need to log in before you can comment on or make changes to this bug.