Bug 597 - błąd w zaawansowane
Summary: błąd w zaawansowane
Status: VERIFIED FIXED
Alias: None
Product: Firefox
Classification: Tłumaczenia oprogramowania
Component: Ogólne (show other bugs)
Version: nieokreślona
Hardware: Wszystkie Wszystkie
: P3 trywialny
Assignee: Marek Stępień
QA Contact: Staś Małolepszy :stas
URL:
Depends on:
Blocks:
 
Reported: 2005-08-03 07:47 CEST by zmwr
Modified: 2009-01-02 03:47 CET (History)
1 user (show)

See Also:


Attachments

Description zmwr 2005-08-03 07:47:57 CEST
W wersji nightly DP Apha 2 PL z 02.08.2005, godz. 16:17 - w opcje/zaawansowane
jest błąd: brak wszystkich funkcji "zaawansowane" - czysta karta, a poza tym na
dole napis na czerwono <lebel> ....
Comment 1 Marek Stępień 2005-08-05 00:12:14 CEST
.
Comment 2 Marek Stępień 2005-08-05 00:14:55 CEST
Checking in chrome/browser/preferences/advanced.dtd;
/l10n/l10n/pl/browser/chrome/browser/preferences/advanced.dtd,v  <--  advanced.dtd
new revision: 1.5; previous revision: 1.4
done

Comment 3 Hubert Gajewski 2008-12-31 08:27:22 CET
Verified - Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; pl; rv:1.9.1b3pre) Gecko/20081229 Shiretoko/3.1b3pre

Note You need to log in before you can comment on or make changes to this bug.