Bug 599 - Pomieszane przyciski skrzynek prywatnych wiadomości na forum
Summary: Pomieszane przyciski skrzynek prywatnych wiadomości na forum
Status: RESOLVED FIXED
Alias: None
Product: *.mozillapl.org
Classification: Strony WWW
Component: www.mozillapl.org (show other bugs)
Version: nieokreślona
Hardware: Wszystkie Wszystkie
: P2 trywialny
Assignee: Marek Wawoczny
QA Contact: Zbigniew Braniecki
URL:
Depends on:
Blocks:
 
Reported: 2005-08-04 10:55 CEST by Piotr Chyliński
Modified: 2009-01-02 05:10 CET (History)
3 users (show)

See Also:


Attachments
zrzut ekranowy skrzynki "do wysłania" (211.57 KB, image/png)
2005-08-04 10:58 CEST, Piotr Chyliński
no flags Details
zrzut ekranowy skrzynki "wysłane" (162.61 KB, image/png)
2005-08-04 11:02 CEST, Piotr Chyliński
no flags Details

Description Piotr Chyliński 2005-08-04 10:55:16 CEST
Na forum Mozillapl.org pomieszane są przyciski prowadzące do skrzynek "wysłane" i "do wysłania", tzn. 
zamienione są odnośniki kryjące się pod tymi przyciskami.
Comment 1 Piotr Chyliński 2005-08-04 10:58:12 CEST
Created attachment 566 [details]
zrzut ekranowy skrzynki "do wysłania"

Jak widać po pasku lokacji, skrzynka "do wysłania" pokazuje zawartość
teczki "sentbox". W pasku statusu, na dole okna, widać że podświetlony
odnośnik "wysłane" prowadzi do "outbox"
Comment 2 Piotr Chyliński 2005-08-04 11:02:57 CEST
Created attachment 567 [details]
zrzut ekranowy skrzynki "wysłane"

Jak widać po pasku lokacji, skrzynka "wysłane" pokazuje zawartość
teczki "outbox". W pasku statusu, na dole okna, widać że podświetlony
odnośnik "do wysłania" prowadzi do "sentbox"
Comment 3 Marek Wawoczny 2005-08-16 21:34:49 CEST
Poprawiono...

Note You need to log in before you can comment on or make changes to this bug.