Bug 603 - Powinno być "phishingiem" zamiast "Phishingiem" [ @ pl/mail/chrome/messenger/preferences/privacy.dtd ]
Summary: Powinno być "phishingiem" zamiast "Phishingiem" [ @ pl/mail/chrome/messenger/...
Status: VERIFIED FIXED
Alias: None
Product: Thunderbird
Classification: Tłumaczenia oprogramowania
Component: Ogólne (show other bugs)
Version: nieokreślona
Hardware: Wszystkie Wszystkie
: P2 trywialny
Assignee: Piotr Komoda
QA Contact: Piotr Pielach
URL: http://lxr.mozilla.org/l10n/source/pl...
Depends on:
Blocks:
 
Reported: 2005-08-14 01:13 CEST by Hubert Gajewski
Modified: 2010-05-13 05:53 CEST (History)
0 users

See Also:


Attachments

Description Hubert Gajewski 2005-08-14 01:13:37 CEST
JEST: <!ENTITY phishingDetector.intro      "&brandShortName; posiada system
ochrony przed Phishingiem, czyli
POWINNO BYĆ: <!ENTITY phishingDetector.intro      "&brandShortName; posiada
system ochrony przed phishingiem, czyli
Comment 1 Piotr Komoda 2005-08-14 03:38:33 CEST
Poprawione w branchu i trunku.
Comment 2 Hubert Gajewski 2005-10-07 20:18:42 CEST
verified

Note You need to log in before you can comment on or make changes to this bug.