Bug 604 - Dwie literówki w rozszerzeniu "Inspektor"
Summary: Dwie literówki w rozszerzeniu "Inspektor"
Status: VERIFIED FIXED
Alias: None
Product: DOM Inspector
Classification: Tłumaczenia rozszerzeń
Component: Ogólne (show other bugs)
Version: nieokreślona
Hardware: Wszystkie Wszystkie
: P2 trywialny
Assignee: Marek Stępień
QA Contact: Nikt nad tym nie pracuje (Aviary.pl Dummy Bug Owner)
URL:
Depends on:
Blocks:
 
Reported: 2005-08-14 20:14 CEST by Marek Wawoczny
Modified: 2011-09-26 02:43 CEST (History)
3 users (show)

See Also:


Attachments
Patch (1.54 KB, patch)
2005-08-30 19:31 CEST, Marek Stępień
no flags Details

Comment 1 Marek Stępień 2005-08-30 19:31:33 CEST
Created attachment 572 [details]
Patch
Comment 2 Marek Stępień 2005-08-30 19:40:06 CEST
-> https://bugzilla.mozilla.org/show_bug.cgi?id=306458
Comment 3 Marek Stępień 2005-09-16 01:47:54 CEST
Gandalf, możesz rzucić okiem na bug na mozilla.org?
Comment 4 Marek Stępień 2005-09-19 14:41:27 CEST
Poprawione, b&t.

Note You need to log in before you can comment on or make changes to this bug.