Bug 613 - Brak markFlaggedCmd.key w messenger.dtd [w trunk]
Summary: Brak markFlaggedCmd.key w messenger.dtd [w trunk]
Status: VERIFIED FIXED
Alias: None
Product: Thunderbird
Classification: Tłumaczenia oprogramowania
Component: Ogólne (show other bugs)
Version: nieokreślona
Hardware: Wszystkie Wszystkie
: P2 poważny
Assignee: Piotr Komoda
QA Contact: Piotr Pielach
URL:
Depends on:
Blocks:
 
Reported: 2005-09-05 23:39 CEST by Marek Stępień
Modified: 2010-05-13 05:53 CEST (History)
1 user (show)

See Also:


Attachments
Patch (trunk) (893 bytes, patch)
2005-09-05 23:41 CEST, Marek Stępień
no flags Details

Description Marek Stępień 2005-09-05 23:39:46 CEST
Przeglądarka:         Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; pl; rv:1.8b4) Gecko/20050903 Firefox/1.0+
Identyfikator wersji: Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; pl; rv:1.8b4) Gecko/20050903 Firefox/1.0+

http://bonsai.mozilla.org/cvsview2.cgi?diff_mode=context&whitespace_mode=show&subdir=mozilla/mail/locales/en-US/chrome/messenger&command=DIFF_FRAMESET&file=messenger.dtd&rev1=1.18&rev2=1.19&root=/cvsroot

Nic nie trzeba tłumaczyć, tylko przekopiować oryginalną encję (to jest skrót
klawiatorowy, Ctrl+i)

Patch zaraz będzie.

Powtarzalność: Zawsze
Postępowanie aby powtórzyć:
Comment 1 Marek Stępień 2005-09-05 23:40:21 CEST
.
Comment 2 Marek Stępień 2005-09-05 23:41:26 CEST
Created attachment 576 [details]
Patch (trunk)

Dodaje brakującą encję, identyczną jak w en-US. Review nie jest IMHO
konieczny (zgodnie z zasadą: - command keys nie tłumaczymy)
Comment 3 Marek Stępień 2005-09-05 23:44:48 CEST
Wrzucone /trunk/.

Checking in messenger.dtd;
/l10n/l10n/pl/mail/chrome/messenger/messenger.dtd,v  <--  messenger.dtd
new revision: 1.10; previous revision: 1.9
done

Mam nadzieję, że nikt na mnie nie będzie zły :)
Comment 4 Marek Stępień 2005-09-05 23:47:11 CEST
fixed.

Note You need to log in before you can comment on or make changes to this bug.