Bug 616 - "Wyjdź" -> "Zakończ" w Thunderbirdzie
Summary: "Wyjdź" -> "Zakończ" w Thunderbirdzie
Status: RESOLVED FIXED
Alias: None
Product: Thunderbird
Classification: Tłumaczenia oprogramowania
Component: Ogólne (show other bugs)
Version: nieokreślona
Hardware: Wszystkie Linux
: P2 trywialny
Assignee: Piotr Komoda
QA Contact: Piotr Pielach
URL:
Depends on:
Blocks:
 
Reported: 2005-09-09 13:41 CEST by Marek Stępień
Modified: 2014-08-15 11:15 CEST (History)
0 users

See Also:


Attachments

Description Marek Stępień 2005-09-09 13:41:37 CEST
Przeglądarka:         Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; pl; rv:1.8b4) Gecko/20050907 Firefox/1.4
Identyfikator wersji: Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; pl; rv:1.8b4) Gecko/20050907 Firefox/1.4

chrome/communicator/utilityOverlay.dtd:<!ENTITY quitApplicationCmdUnix.label  
"Wyjdź">
chrome/messenger/messengercompose/messengercompose.dtd:<!ENTITY
quitApplicationCmd.label "Wyjdź">
chrome/messenger/addressbook/abMainWindow.dtd:<!ENTITY quitApplicationCmd.label
"Wyjdź">

W trzech powyższych encjach powinno być wszędzie "Zakończ", nie "Wyjdź" -
"Zakończ" jest używane w Firefoksie i w większości innych programów dla Linuksa,
"Wyjdź" widzę po raz pierwszy.

Powtarzalność: Zawsze
Postępowanie aby powtórzyć:
Comment 1 Piotr Komoda 2005-09-09 15:57:21 CEST
Poprawiono w B&T.

Note You need to log in before you can comment on or make changes to this bug.