Bug 621 - NVU ctrl-z
Summary: NVU ctrl-z
Status: VERIFIED DUPLICATE of bug 588
Alias: None
Product: Nvu/KompoZer
Classification: Archiwum
Component: Ogólne (show other bugs)
Version: nieokreślona
Hardware: Wszystkie Windows XP
: P2 trywialny
Assignee: Staś Małolepszy :stas
QA Contact: Zbigniew Braniecki
URL:
Depends on:
Blocks:
 
Reported: 2005-09-16 13:23 CEST by gumis
Modified: 2014-08-15 11:15 CEST (History)
0 users

See Also:


Attachments

Description gumis 2005-09-16 13:23:32 CEST
skrót klawiaturowy ctr z powoduje zamknięcie programu a nie wykonuje cofnij w
wersji angielskiej działa prawidłowo
Comment 1 Bartosz Piec 2005-09-16 15:03:51 CEST

*** This bug has been marked as a duplicate of 588 ***
Comment 2 Hubert Gajewski 2006-03-21 12:57:54 CET
verified
Comment 3 Hubert Gajewski 2008-05-03 04:33:34 CEST
mass-change - można odfiltrować po treści: hubert-przenosi-produkty

Note You need to log in before you can comment on or make changes to this bug.