Bug 622 - Wyszukiwanie zamiast Wyszukuję
Summary: Wyszukiwanie zamiast Wyszukuję
Status: VERIFIED FIXED
Alias: None
Product: Toolkit
Classification: Tłumaczenia oprogramowania
Component: inne (show other bugs)
Version: nieokreślona
Hardware: Wszystkie Windows XP
: P2 trywialny
Assignee: Marek Stępień
QA Contact: Staś Małolepszy :stas
URL:
Depends on:
Blocks:
 
Reported: 2005-09-17 17:48 CEST by Marcin Garski
Modified: 2014-08-15 11:14 CEST (History)
1 user (show)

See Also:


Attachments

Description Marcin Garski 2005-09-17 17:48:07 CEST
1. Wlaczamy Firefoksa :)
2. Otwieramy strone www.firefox.pl
3. Ctrl+F
4. Wpisujemy "dlaczego"
5. Naciskamy 3x "Znajdź następne"
6. Na pasku pojawia się komunikat:
"Koniec strony. Wyszukuję od początku."

Mamy więc syndrom gadającego komputera ;)

Bylo by dobrze zmienić słowo Wyszukuję na Wyszukiwanie.
Comment 1 Marek Stępień 2005-10-01 15:42:07 CEST
-> toolkit
Comment 2 Marek Stępień 2005-10-01 15:44:14 CEST
Poprawione, b&t.
Comment 4 Hubert Gajewski 2008-09-07 01:06:03 CEST
Verified (Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; pl-PL; rv:1.9.0.1) Gecko/2008072820 Firefox/3.0.1)

Note You need to log in before you can comment on or make changes to this bug.