Bug 628 - Usunąć "Firefox.pl poleca" z Zakładek
Summary: Usunąć "Firefox.pl poleca" z Zakładek
Status: VERIFIED FIXED
Alias: None
Product: Firefox
Classification: Tłumaczenia oprogramowania
Component: Ogólne (show other bugs)
Version: 1.5
Hardware: Wszystkie Wszystkie
: P2 trywialny
Assignee: Marek Stępień
QA Contact: Staś Małolepszy :stas
URL:
Depends on:
Blocks:
 
Reported: 2005-10-02 14:03 CEST by Marek Stępień
Modified: 2009-01-02 03:16 CET (History)
1 user (show)

See Also:


Attachments
Patch (checked-in, b&t) (3.05 KB, patch)
2005-10-02 14:06 CEST, Marek Stępień
no flags Details

Description Marek Stępień 2005-10-02 14:03:33 CEST
Usuwamy z domyślnego zestawu zakładek "Firefox.pl poleca", zgodnie z:
http://groups.google.pl/group/netscape.public.mozilla.l10n/browse_thread/thread/5cda8f99130c6bfc/434f72c3ff84f252

Pozostaje nam się zastanowić, co zrobić z dołączonymi kanałami RSS z folderu
Aktualności i działem "Firefox i Mozilla" (w obu mamy zdecydowanie za dużo
zakładek, ale to przedyskutujemy - mam nadzieję - dzisiaj na IRCu i w osobnym bugu).
Comment 1 Marek Stępień 2005-10-02 14:06:46 CEST
Created attachment 597 [details]
Patch (checked-in, b&t)
Comment 2 Marek Stępień 2005-10-02 14:11:01 CEST
Fixed, branch&trunk.
Comment 3 Marek Stępień 2005-10-02 14:16:59 CEST
Dalsza reorganizacja Zakładek - błąd 629.
Comment 4 Hubert Gajewski 2008-12-30 13:33:49 CET
Verified (Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; pl; rv:1.9.0.5) Gecko/2008120121 Firefox/3.0.5)
Comment 5 Hubert Gajewski 2009-01-02 03:16:05 CET
Bugspam. Przeniesienie z archiwum.

Note You need to log in before you can comment on or make changes to this bug.