Bug 63 - "Menedżer haseł" w Firefox 0.8 pl -- totalna porażka, niestety.
Summary: "Menedżer haseł" w Firefox 0.8 pl -- totalna porażka, niestety.
Status: VERIFIED FIXED
Alias: None
Product: Firefox
Classification: Tłumaczenia oprogramowania
Component: Ogólne (show other bugs)
Version: nieokreślona
Hardware: Wszystkie Wszystkie
: P2 trywialny
Assignee: Marek Stępień
QA Contact: Marek Stępień
URL:
Depends on:
Blocks: 27 45
  Show dependency treegraph
 
Reported: 2004-05-16 22:12 CEST by Marek Stępień
Modified: 2009-01-02 03:21 CET (History)
0 users

See Also:


Attachments

Description Marek Stępień 2004-05-16 22:12:59 CEST
Narzędzia > Opcje > Hasła. I co widzimy?

przycisk: [Menedżer haseł]
a pod nim checkbox z identycznym tekstem: [x] Menedżer haseł

Argh... Że ja tego nie zauważyłem wcześniej... :(

Powinno być:

przycisk: [Przejrzyj zapisane hasła] / [Zarządzaj zapisanymi hasłami] / od biedy
może zostać [Menedżer haseł]

checkbox: [Pamiętanie haseł] lub cokolwiek _innego_ niż na przycisku obok!
Comment 1 Marek Stępień 2004-06-09 19:19:00 CEST
-> biorę.
Comment 2 Marek Stępień 2004-06-09 19:20:39 CEST
Poprawione w moim tłumaczeniu (bug 45).

checkbox: [x] Zapamiętywanie haseł
przycisk: [Przejrzyj hasła]
Comment 3 Marek Stępień 2004-06-09 20:13:36 CEST
fixed.
Comment 4 Marek Stępień 2004-06-09 20:35:10 CEST
teraz fixed.
Comment 5 Marek Stępień 2004-10-22 18:03:21 CEST
VERIFIED (masowa weryfikacja starych bugów)
Comment 6 Marek Stępień 2005-03-18 19:31:24 CET
Masówka. Likwidacja produktu "Firefox pl-PL", bugi przenoszone do produktu
Lokalizacja, komponent Firefox.

Note You need to log in before you can comment on or make changes to this bug.