Bug 630 - błąd
Summary: błąd
Status: RESOLVED FIXED
Alias: None
Product: Nasze witryny
Classification: Archiwum
Component: www.thunderbird.pl (show other bugs)
Version: unspecified
Hardware: Wszystkie Linux
: P2 trywialny
Assignee: Piotr Komoda
QA Contact: Piotr Pielach
URL: http://www.thunderbird.pl/langpkg.html
Depends on:
Blocks:
 
Reported: 2005-10-02 22:31 CEST by Radosław Kubiak
Modified: 2014-08-15 11:14 CEST (History)
0 users

See Also:


Attachments

Description Radosław Kubiak 2005-10-02 22:31:27 CEST
błąd polega na tym, że zamiast ściągnąć się spolszczenie do thunderbirda to
ściąga się do firefoxa.... jest tam zły link...
Pozdrawiam
Comment 1 Marek Stępień 2005-10-03 00:16:15 CEST
Słuszna uwaga, poprawione.

Note You need to log in before you can comment on or make changes to this bug.