Bug 638 - SeaMonkey 1.0 PL tracking bug
Summary: SeaMonkey 1.0 PL tracking bug
Status: VERIFIED FIXED
Alias: None
Product: SeaMonkey
Classification: Tłumaczenia oprogramowania
Component: Ogólne (show other bugs)
Version: 1.0
Hardware: Wszystkie Wszystkie
: P2 trywialny
Assignee: Adrian Kalla :Adrianer
QA Contact: Adrian Kalla :Adrianer
URL:
Depends on: 640
Blocks:
  Show dependency treegraph
 
Reported: 2005-10-12 01:16 CEST by Adrian Kalla :Adrianer
Modified: 2014-08-15 11:14 CEST (History)
0 users

See Also:


Attachments

Description Adrian Kalla :Adrianer 2005-10-12 01:16:21 CEST
 
Comment 1 Adrian Kalla :Adrianer 2005-10-12 01:23:36 CEST
 .
Comment 2 Adrian Kalla :Adrianer 2005-10-12 01:25:21 CEST
 .
Comment 3 Adrian Kalla :Adrianer 2006-02-13 00:19:22 CET
SM 1.0 PL wydana
Comment 4 Marek Stępień 2006-07-28 19:30:41 CEST
Łączenie dwóch komponentów SeaMonkey w jeden.

Przepraszam za bugspam, maile odfiltrować można po haśle: jednasmk

Note You need to log in before you can comment on or make changes to this bug.