Bug 640 - Dorzucenie do lokalizacji SM 1.0 katalogu embed i innych znajdujących się w wydaniach bez instalek
Summary: Dorzucenie do lokalizacji SM 1.0 katalogu embed i innych znajdujących się w w...
Status: VERIFIED FIXED
Alias: None
Product: SeaMonkey
Classification: Tłumaczenia oprogramowania
Component: Ogólne (show other bugs)
Version: nieokreślona
Hardware: Wszystkie Wszystkie
: P2 krytyczny
Assignee: Adrian Kalla :Adrianer
QA Contact: Adrian Kalla :Adrianer
URL:
Depends on:
Blocks: 638
  Show dependency treegraph
 
Reported: 2005-10-12 02:37 CEST by Adrian Kalla :Adrianer
Modified: 2014-08-15 11:14 CEST (History)
1 user (show)

See Also:


Attachments

Description Adrian Kalla :Adrianer 2005-10-12 02:37:36 CEST
 
Comment 1 Adrian Kalla :Adrianer 2006-02-13 00:15:24 CET
załatwione w SM 1.0 PL
Comment 2 Marek Stępień 2006-07-28 19:30:56 CEST
Łączenie dwóch komponentów SeaMonkey w jeden.

Przepraszam za bugspam, maile odfiltrować można po haśle: jednasmk

Note You need to log in before you can comment on or make changes to this bug.