Bug 644 - Zdublowane accesskeys w menu Plik
Summary: Zdublowane accesskeys w menu Plik
Status: VERIFIED FIXED
Alias: None
Product: Firefox
Classification: Tłumaczenia oprogramowania
Component: Ogólne (show other bugs)
Version: 1.5
Hardware: Wszystkie Wszystkie
: P2 trywialny
Assignee: Marek Stępień
QA Contact: Staś Małolepszy :stas
URL:
Depends on:
Blocks:
 
Reported: 2005-10-17 09:33 CEST by Wojciech Kapusta
Modified: 2009-01-02 03:17 CET (History)
1 user (show)

See Also:


Attachments
Patch (branch & trunk) (979 bytes, patch)
2005-10-17 09:40 CEST, Marek Stępień
no flags Details

Description Wojciech Kapusta 2005-10-17 09:33:45 CEST
W menu Plik zdublowane są następujące accesskeys:
(a) w poleceniach "Otwórz adres..." i "Zapisz stronę jako..."
(k) w poleceniach "Nowa karta" i "Zakończ"
Comment 1 Marek Stępień 2005-10-17 09:40:00 CEST
Created attachment 617 [details]
Patch (branch & trunk)
Comment 2 Marek Stępień 2005-10-17 09:41:59 CEST
Branch:

Checking in browser.dtd;
/l10n/l10n/pl/browser/chrome/browser/browser.dtd,v  <--  browser.dtd
new revision: 1.10.2.5; previous revision: 1.10.2.4
done

Trunk:

Checking in browser.dtd;
/l10n/l10n/pl/browser/chrome/browser/browser.dtd,v  <--  browser.dtd
new revision: 1.16; previous revision: 1.15
done

Fixed b&t.
Comment 3 Hubert Gajewski 2008-12-30 14:37:14 CET
Verified, ale zgłoszony nowy błąd dot. innych skrótów - bug 2182.

Note You need to log in before you can comment on or make changes to this bug.