Bug 645 - Zdublowany accesskey w menu Edycja
Summary: Zdublowany accesskey w menu Edycja
Status: VERIFIED FIXED
Alias: None
Product: Firefox
Classification: Tłumaczenia oprogramowania
Component: Ogólne (show other bugs)
Version: 1.5
Hardware: Wszystkie Linux
: P2 trywialny
Assignee: Marek Stępień
QA Contact: Staś Małolepszy :stas
URL:
Depends on:
Blocks: 646
  Show dependency treegraph
 
Reported: 2005-10-17 09:37 CEST by Wojciech Kapusta
Modified: 2014-08-15 11:15 CEST (History)
1 user (show)

See Also:


Attachments
Patch (branch & trunk) (980 bytes, patch)
2005-10-17 09:46 CEST, Marek Stępień
no flags Details

Description Wojciech Kapusta 2005-10-17 09:37:26 CEST
Zdublowany accesskey (r) w poleceniach "Przywróć" i "Preferencje" menu Edycja
Comment 1 Marek Stępień 2005-10-17 09:46:00 CEST
Created attachment 618 [details]
Patch (branch & trunk)
Comment 2 Marek Stępień 2005-10-17 09:46:13 CEST
Patch poprawia też błąd 646.
Comment 3 Marek Stępień 2005-10-17 09:47:34 CEST
Branch:

Checking in browser.dtd;
/l10n/l10n/pl/browser/chrome/browser/browser.dtd,v  <--  browser.dtd
new revision: 1.10.2.6; previous revision: 1.10.2.5

Trunk:

Checking in browser.dtd;
/l10n/l10n/pl/browser/chrome/browser/browser.dtd,v  <--  browser.dtd
new revision: 1.17; previous revision: 1.16

Fixed.
Comment 4 Hubert Gajewski 2008-12-30 14:48:54 CET
Verified (Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; pl; rv:1.9.0.5) Gecko/2008120121 Firefox/3.0.5)
Comment 5 Hubert Gajewski 2009-01-02 03:16:11 CET
Bugspam. Przeniesienie z archiwum.

Note You need to log in before you can comment on or make changes to this bug.