Bug 646 - Zdublowany accesskey w menu Widok
Summary: Zdublowany accesskey w menu Widok
Status: VERIFIED FIXED
Alias: None
Product: Firefox
Classification: Tłumaczenia oprogramowania
Component: Ogólne (show other bugs)
Version: 1.5
Hardware: Wszystkie Linux
: P2 trywialny
Assignee: Marek Stępień
QA Contact: Staś Małolepszy :stas
URL:
Depends on: 645
Blocks:
  Show dependency treegraph
 
Reported: 2005-10-17 09:39 CEST by Wojciech Kapusta
Modified: 2014-08-15 11:14 CEST (History)
1 user (show)

See Also:


Attachments

Description Wojciech Kapusta 2005-10-17 09:39:49 CEST
Zdublowany accesskey (s) w menu Widok, polecenia "Pasek stanu" i "Rozmiar tekstu"
Comment 1 Marek Stępień 2005-10-17 09:47:59 CEST
Poprawione razem z błędem 645.
Comment 2 Hubert Gajewski 2008-12-30 14:51:03 CET
Verified (Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; pl; rv:1.9.0.5) Gecko/2008120121 Firefox/3.0.5)
Comment 3 Hubert Gajewski 2009-01-02 03:16:12 CET
Bugspam. Przeniesienie z archiwum.

Note You need to log in before you can comment on or make changes to this bug.