Bug 648 - Informacja w oknie 'Menedżer importu'
Summary: Informacja w oknie 'Menedżer importu'
Status: VERIFIED FIXED
Alias: None
Product: Firefox
Classification: Tłumaczenia oprogramowania
Component: Ogólne (show other bugs)
Version: 1.5
Hardware: Wszystkie Linux
: P2 trywialny
Assignee: Marek Stępień
QA Contact: Staś Małolepszy :stas
URL:
Depends on:
Blocks: 577
  Show dependency treegraph
 
Reported: 2005-10-17 10:07 CEST by Wojciech Kapusta
Modified: 2009-01-02 03:16 CET (History)
1 user (show)

See Also:


Attachments
Patch (branch & trunk) (764 bytes, patch)
2005-10-17 17:27 CEST, Marek Stępień
no flags Details

Description Wojciech Kapusta 2005-10-17 10:07:06 CEST
W oknie tym znajduje się informacja, zapisana pogrubioną czcionką: "Importuj
ustawienia i dane z". Zdanie stylistycznie nie do przyjęcia. Ponieważ poniżej
znajduje się identyczna informacja, proponowałbym napisać np. "Narzędzie do
importu ustawień i danych", albo - jeśli chcemy nawiązać do informacji na
nastepnych stronach - "Wybierz program, z którego chcesz zaimportować dane".
Comment 1 Marek Stępień 2005-10-17 17:27:05 CEST
Created attachment 621 [details]
Patch (branch & trunk)

Zmieniam na: "Wybierz program, z którego chcesz zaimportować ustawienia i
dane"
Comment 2 Marek Stępień 2005-10-17 17:27:52 CEST
Trunk:
Checking in migration.dtd;
/l10n/l10n/pl/browser/chrome/browser/migration/migration.dtd,v  <--  migration.dtd
new revision: 1.2; previous revision: 1.1

Branch:

Checking in migration.dtd;
/l10n/l10n/pl/browser/chrome/browser/migration/migration.dtd,v  <--  migration.dtd
new revision: 1.1.2.1; previous revision: 1.1
done

Fixed.
Comment 3 Hubert Gajewski 2009-01-01 06:45:18 CET
W Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; pl; rv:1.9.1b3pre) Gecko/20081229 Shiretoko/3.1b3pre jest teraz "Importuj ustawienia i dane". Wydaje mi się OK. Verified.
Comment 4 Hubert Gajewski 2009-01-02 03:16:14 CET
Bugspam. Przeniesienie z archiwum.

Note You need to log in before you can comment on or make changes to this bug.