Bug 651 - toolkit/chrome/global/tabbrowser.dtd - Zdublowane accesskeys w menu kontekstowym karty
Summary: toolkit/chrome/global/tabbrowser.dtd - Zdublowane accesskeys w menu konteksto...
Status: VERIFIED FIXED
Alias: None
Product: Toolkit
Classification: Tłumaczenia oprogramowania
Component: inne (show other bugs)
Version: nieokreślona
Hardware: Wszystkie Wszystkie
: P2 trywialny
Assignee: Marek Stępień
QA Contact: Staś Małolepszy :stas
URL:
Depends on:
Blocks: 577
  Show dependency treegraph
 
Reported: 2005-10-17 10:22 CEST by Wojciech Kapusta
Modified: 2009-01-02 03:38 CET (History)
1 user (show)

See Also:


Attachments
Patch, b&t (876 bytes, patch)
2005-10-18 23:22 CEST, Marek Stępień
no flags Details

Description Wojciech Kapusta 2005-10-17 10:22:29 CEST
W menu kontekstowym karty (dawniej panelu) mamy zdublowane accesskeys:
(k) - 'Odśwież kartę' i 'Dodaj wszystkie karty do zakładek'
(z) - 'Dodaj tę kartę do zakładek' i 'Zamknij kartę'
Comment 1 Marek Stępień 2005-10-17 17:17:23 CEST
Plik: toolkit/chrome/global/tabbrowser.dtd

-> toolkit 

Toolkit jest zamrożony do chwili wydania Tb 1.5b2, nie mogę tego teraz poprawić.
Comment 2 Marek Stępień 2005-10-18 23:22:38 CEST
Created attachment 625 [details]
Patch, b&t
Comment 3 Marek Stępień 2005-10-18 23:24:17 CEST
Toolkit został odmrożony.

-<!ENTITY closeTab.accesskey "Z" >
+<!ENTITY closeTab.accesskey "a" >

-<!ENTITY reloadTab.accesskey "k" >
+<!ENTITY reloadTab.accesskey "O" >

1.8:
Checking in tabbrowser.dtd;
/l10n/l10n/pl/toolkit/chrome/global/tabbrowser.dtd,v  <--  tabbrowser.dtd
new revision: 1.2.2.1; previous revision: 1.2

Trunk:
Checking in tabbrowser.dtd;
/l10n/l10n/pl/toolkit/chrome/global/tabbrowser.dtd,v  <--  tabbrowser.dtd
new revision: 1.3; previous revision: 1.2

Fixed.
Comment 4 Hubert Gajewski 2008-12-29 11:15:18 CET
Verified (Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; pl-PL; rv:1.9.0.5) Gecko/2008121622 Ubuntu/8.10 (intrepid) Firefox/3.0.5)

Note You need to log in before you can comment on or make changes to this bug.