Bug 652 - 'Bookmarks' w oknie Menedżera zakładek
Summary: 'Bookmarks' w oknie Menedżera zakładek
Status: VERIFIED WORKSFORME
Alias: None
Product: Firefox
Classification: Tłumaczenia oprogramowania
Component: Ogólne (show other bugs)
Version: 1.5
Hardware: Wszystkie Linux
: P2 trywialny
Assignee: Marek Stępień
QA Contact: Staś Małolepszy :stas
URL:
Depends on:
Blocks: 577
  Show dependency treegraph
 
Reported: 2005-10-17 10:25 CEST by Wojciech Kapusta
Modified: 2014-08-15 11:14 CEST (History)
1 user (show)

See Also:


Attachments

Description Wojciech Kapusta 2005-10-17 10:25:48 CEST
W oknie tym tym, oraz w okienkach 'Dodaj do zakładek', pojawia się czarnoksięsko
brzmiące słowo "Bookmarks".
Comment 1 Marek Stępień 2005-10-17 10:32:32 CEST
Gdzie?
Comment 2 Wojciech Kapusta 2005-10-17 10:48:35 CEST
(W odpowiedzi na komentarz #1)
> Gdzie?

Zakładki → Zarządzaj zakładkami → Okno Menedżera zakładek, w części z katalogami
wzgl. folderami (pod 'Szukaj').
Comment 3 Marek Stępień 2005-10-17 10:55:41 CEST
Niczego takiego tam nie widzę. Screenshot?
Comment 4 Wojciech Kapusta 2005-10-17 11:14:17 CEST
(W odpowiedzi na komentarz #3)

Już nie trzeba. Po samoczynnym wyłączeniu się Firefoxa 1.5 przy zabawie z oknem
Menedżera zakładek pojawiło się prawidłowe słowo 'Zakładki' :) 
Comment 5 Marek Stępień 2005-10-17 11:16:22 CEST
Resolved WFM.
Comment 6 Hubert Gajewski 2008-12-30 13:36:26 CET
Verified
Comment 7 Hubert Gajewski 2009-01-02 03:16:15 CET
Bugspam. Przeniesienie z archiwum.

Note You need to log in before you can comment on or make changes to this bug.