Bug 655 - Menedżer zakładek - brak 'Cofnij tworzenie nowego separatora'
Summary: Menedżer zakładek - brak 'Cofnij tworzenie nowego separatora'
Status: VERIFIED FIXED
Alias: None
Product: Firefox
Classification: Tłumaczenia oprogramowania
Component: Ogólne (show other bugs)
Version: 1.5
Hardware: Wszystkie Wszystkie
: P2 trywialny
Assignee: Marek Stępień
QA Contact: Staś Małolepszy :stas
URL:
Depends on:
Blocks: 577
  Show dependency treegraph
 
Reported: 2005-10-17 11:51 CEST by Wojciech Kapusta
Modified: 2009-01-02 03:16 CET (History)
1 user (show)

See Also:


Attachments
Patch (branch & trunk) (780 bytes, patch)
2005-10-17 17:38 CEST, Marek Stępień
no flags Details

Description Wojciech Kapusta 2005-10-17 11:51:04 CEST
Po utworzeniu nowego separatora w menu Edycja mamy 'Cofnij tworzenie nowego
folderu' a nie '...nowego separatora'.
Comment 1 Marek Stępień 2005-10-17 17:38:46 CEST
Created attachment 623 [details]
Patch (branch & trunk)

Jak mawiali starożytni Gruzini: "good catch!" ;-))

Patch dla b&t.
Comment 2 Marek Stępień 2005-10-17 17:39:33 CEST
Fixed b&t.

Branch:
Checking in bookmarks.properties;
/l10n/l10n/pl/browser/chrome/browser/bookmarks/bookmarks.properties,v  <-- 
bookmarks.properties
new revision: 1.5.2.2; previous revision: 1.5.2.1

Trunk:
Checking in bookmarks.properties;
/l10n/l10n/pl/browser/chrome/browser/bookmarks/bookmarks.properties,v  <-- 
bookmarks.properties
new revision: 1.7; previous revision: 1.6
Comment 3 Hubert Gajewski 2009-01-01 06:33:47 CET
Verified - Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; pl; rv:1.9.1b3pre) Gecko/20081229 Shiretoko/3.1b3pre, teraz już tam nie ma tam menu Edycja
Comment 4 Hubert Gajewski 2009-01-02 03:16:18 CET
Bugspam. Przeniesienie z archiwum.

Note You need to log in before you can comment on or make changes to this bug.