Bug 657 - Zdublowany accesskey w menu kontekstowym Menedżera zakładek
Summary: Zdublowany accesskey w menu kontekstowym Menedżera zakładek
Status: VERIFIED FIXED
Alias: None
Product: Firefox
Classification: Tłumaczenia oprogramowania
Component: Ogólne (show other bugs)
Version: 1.5
Hardware: Wszystkie Linux
: P2 trywialny
Assignee: Marek Stępień
QA Contact: firefox
URL:
Depends on:
Blocks: 577
  Show dependency treegraph
 
Reported: 2005-10-17 12:09 CEST by Wojciech Kapusta
Modified: 2009-08-13 12:55 CEST (History)
2 users (show)

See Also:


Attachments
Patch (branch & trunk) (687 bytes, patch)
2005-10-18 23:43 CEST, Marek Stępień
no flags Details
Patch (przetestowany) (890 bytes, patch)
2009-05-23 06:40 CEST, Hubert Gajewski
marcoos+bugs: review+
Details

Description Wojciech Kapusta 2005-10-17 12:09:49 CEST
Menedżer zakładek, okno z zakładkami, menu kontekstowe: zdublowany accesskey (w)
w poleceniach 'Otwórz w nowej karcie' i 'Wytnij'.
Comment 1 Marek Stępień 2005-10-18 23:43:47 CEST
Created attachment 626 [details]
Patch (branch & trunk)

Zmiana na "O[t]wórz w nowej karcie", b&t.
Comment 2 Marek Stępień 2005-10-18 23:45:32 CEST
Wrzucone, b&t.

Fixed.
Comment 3 Hubert Gajewski 2008-12-30 14:56:00 CET
Teraz "Otwórz w nowej karcie" dubluje się z "Kopiuj" ("k").
Comment 4 Hubert Gajewski 2009-01-02 03:16:18 CET
Bugspam. Przeniesienie z archiwum.
Comment 5 Hubert Gajewski 2009-05-23 06:40:29 CEST
Created attachment 1333 [details]
Patch (przetestowany)

Zmienia "k" na "w".
Comment 6 Marek Stępień 2009-06-01 12:06:08 CEST
Comment on attachment 1333 [details]
Patch (przetestowany)

r+
Comment 7 Hubert Gajewski 2009-06-01 12:45:59 CEST
Fixed 1.9.1 & trunk.
Comment 8 Hubert Gajewski 2009-08-13 12:55:09 CEST
Verified on trunk. W Fx 3.5 pewnie pojawi się przy okazji (jak coś innego naprawimy).

Note You need to log in before you can comment on or make changes to this bug.