Bug 658 - Nieujednolicone accesskeys
Summary: Nieujednolicone accesskeys
Status: VERIFIED DUPLICATE of bug 90
Alias: None
Product: Toolkit
Classification: Tłumaczenia oprogramowania
Component: inne (show other bugs)
Version: nieokreślona
Hardware: Wszystkie Linux
: P2 trywialny
Assignee: Zbigniew Braniecki
QA Contact: wadimd
URL:
Depends on:
Blocks:
 
Reported: 2005-10-17 12:24 CEST by Wojciech Kapusta
Modified: 2014-08-15 11:15 CEST (History)
1 user (show)

See Also:


Attachments

Description Wojciech Kapusta 2005-10-17 12:24:16 CEST
Przy korekcie Firefoksa 1.5 doszedłem do wniosku, że warto byłoby ujednolicić
zasady określania accesskeys. Wygląda na to, że w tej chwili tworzone są one 'ad
hoc', zależnie od potrzeb. Widać to szczególnie w menu kontekstowych wzgl. w
menu okien rzadziej używanych funkcji. Owocuje to też licznymi konfliktami -
dublowaniem tychże accesskeyów.

Obawiam się, że te skróty w TB oraz pozostałych programach (NVU, MS, SeaMonkey)
są też za każdym razem inne.
Comment 1 Marek Stępień 2005-10-17 17:52:29 CEST

*** This bug has been marked as a duplicate of 90 ***

Note You need to log in before you can comment on or make changes to this bug.