Bug 659 - Brak zamykającego skrótu Ctrl+Q
Summary: Brak zamykającego skrótu Ctrl+Q
Status: VERIFIED INVALID
Alias: None
Product: Firefox
Classification: Tłumaczenia oprogramowania
Component: Ogólne (show other bugs)
Version: 1.5
Hardware: Wszystkie Linux
: P2 trywialny
Assignee: Marek Stępień
QA Contact: Staś Małolepszy :stas
URL:
Depends on:
Blocks:
 
Reported: 2005-10-17 12:29 CEST by Wojciech Kapusta
Modified: 2014-08-15 11:14 CEST (History)
1 user (show)

See Also:


Attachments

Description Wojciech Kapusta 2005-10-17 12:29:22 CEST
Nie określono skrótu Ctrl+Q do zamykania programu.
Comment 1 Marek Stępień 2005-10-17 15:03:44 CEST
Invalid.

Skrót Ctrl+Q został usuniety już w 1.0 przez Mozilla.org i nie ma możliwości
dołożenia go na własną rękę.
Comment 2 Hubert Gajewski 2009-01-02 03:16:18 CET
Bugspam. Przeniesienie z archiwum.

Note You need to log in before you can comment on or make changes to this bug.