Bug 661 - Preferencje - 'Wyczyść historię teraz'
Summary: Preferencje - 'Wyczyść historię teraz'
Status: VERIFIED FIXED
Alias: None
Product: Firefox
Classification: Tłumaczenia oprogramowania
Component: Ogólne (show other bugs)
Version: 1.5
Hardware: Wszystkie Linux
: P2 trywialny
Assignee: Marek Stępień
QA Contact: Staś Małolepszy :stas
URL:
Depends on:
Blocks: 577
  Show dependency treegraph
 
Reported: 2005-10-17 12:46 CEST by Wojciech Kapusta
Modified: 2009-01-02 03:16 CET (History)
2 users (show)

See Also:


Attachments

Description Wojciech Kapusta 2005-10-17 12:46:21 CEST
Stylistyka angielska; jeśli już chcemy to 'teraz', należy napisać: 'Wyczyść
teraz historię'.
Comment 1 Marek Stępień 2005-10-17 17:10:41 CEST
Poprawione razem z błędem 662.
Comment 2 Hubert Gajewski 2008-12-31 08:41:20 CET
Obecnie występuje to w formach "Wyczyść teraz" (Fx) i "Wyczyść historię" (SM).

Verified.
Comment 3 Hubert Gajewski 2009-01-02 03:16:20 CET
Bugspam. Przeniesienie z archiwum.

Note You need to log in before you can comment on or make changes to this bug.