Bug 662 - Preferencje - Historia pobrań
Summary: Preferencje - Historia pobrań
Status: VERIFIED FIXED
Alias: None
Product: Firefox
Classification: Tłumaczenia oprogramowania
Component: Ogólne (show other bugs)
Version: 1.5
Hardware: Wszystkie Linux
: P2 trywialny
Assignee: Marek Stępień
QA Contact: Staś Małolepszy :stas
URL:
Depends on:
Blocks: 577
  Show dependency treegraph
 
Reported: 2005-10-17 12:51 CEST by Wojciech Kapusta
Modified: 2009-01-02 03:16 CET (History)
1 user (show)

See Also:


Attachments
Patch (branch) (5.69 KB, patch)
2005-10-17 17:06 CEST, Marek Stępień
no flags Details
Patch (trunk) (5.66 KB, patch)
2005-10-17 17:07 CEST, Marek Stępień
no flags Details

Description Wojciech Kapusta 2005-10-17 12:51:16 CEST
Proponowałbym 'Historia pobierania'. 
Słowo 'pobrań' jest wprawdzie teoretycznie poprawne z gramatycznego punktu
widzenia, ale brzmi niezbyt dobrze.
Comment 1 Marek Stępień 2005-10-17 17:06:47 CEST
Created attachment 619 [details]
Patch (branch)

Także na błąd 661 i błąd 663.
Comment 2 Marek Stępień 2005-10-17 17:07:27 CEST
Created attachment 620 [details]
Patch (trunk)

j/w, wersja dla trunk
Comment 3 Marek Stępień 2005-10-17 17:10:33 CEST
Checked in, branch & trunk.

Branch:

Checking in browser/chrome/browser/preferences/privacy.dtd;
/l10n/l10n/pl/browser/chrome/browser/preferences/privacy.dtd,v  <-- 
privacy.dtdnew revision: 1.9.2.6; previous revision: 1.9.2.5
done
Checking in browser/chrome/help/firebird-toc.rdf;
/l10n/l10n/pl/browser/chrome/help/firebird-toc.rdf,v  <--  firebird-toc.rdf
new revision: 1.12.2.8; previous revision: 1.12.2.7
done
Checking in browser/chrome/help/prefs.xhtml;
/l10n/l10n/pl/browser/chrome/help/prefs.xhtml,v  <--  prefs.xhtml
new revision: 1.9.2.7; previous revision: 1.9.2.6
done

Trunk:

Checking in browser/chrome/browser/preferences/privacy.dtd;
/l10n/l10n/pl/browser/chrome/browser/preferences/privacy.dtd,v  <-- 
privacy.dtdnew revision: 1.14; previous revision: 1.13
done
Checking in browser/chrome/help/firebird-toc.rdf;
/l10n/l10n/pl/browser/chrome/help/firebird-toc.rdf,v  <--  firebird-toc.rdf
new revision: 1.20; previous revision: 1.19
done
Checking in browser/chrome/help/prefs.xhtml;
/l10n/l10n/pl/browser/chrome/help/prefs.xhtml,v  <--  prefs.xhtml
new revision: 1.16; previous revision: 1.15
done

Fixed.
Comment 4 Hubert Gajewski 2009-01-01 06:30:50 CET
Teraz jest "historię pobieranych plików".

Verified - Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; pl; rv:1.9.1b3pre) Gecko/20081229 Shiretoko/3.1b3pre Ubiquity/0.1.4
Comment 5 Hubert Gajewski 2009-01-02 03:16:20 CET
Bugspam. Przeniesienie z archiwum.

Note You need to log in before you can comment on or make changes to this bug.