Bug 664 - Preferencje: niespójność tekstów w oknie Pobieraj obrazki/Wyjątki
Summary: Preferencje: niespójność tekstów w oknie Pobieraj obrazki/Wyjątki
Status: VERIFIED FIXED
Alias: None
Product: Firefox
Classification: Tłumaczenia oprogramowania
Component: Ogólne (show other bugs)
Version: 1.5
Hardware: Wszystkie Wszystkie
: P2 trywialny
Assignee: Marek Stępień
QA Contact: Staś Małolepszy :stas
URL:
Depends on:
Blocks: 577
  Show dependency treegraph
 
Reported: 2005-10-17 16:45 CEST by Wojciech Kapusta
Modified: 2009-01-02 03:16 CET (History)
1 user (show)

See Also:


Attachments
Patch (branch & trunk) (1.15 KB, patch)
2005-10-17 17:31 CEST, Marek Stępień
no flags Details

Description Wojciech Kapusta 2005-10-17 16:45:54 CEST
Okno Pobieraj obrazki → Wyjątki w Preferencjach - informacja: "...i kliknij
Blokuj lub Zezwól". Przyciski mają opisy: 'Zablokuj' i 'Zezwól'.

Proponuję przyjąć w informacji ten sam tekst co w opisie przycisku, czyli
'Zablokuj'.
Comment 1 Marek Stępień 2005-10-17 17:31:53 CEST
Created attachment 622 [details]
Patch (branch & trunk)

Patch
Comment 2 Marek Stępień 2005-10-17 17:34:04 CEST
Trunk:

Checking in preferences.properties;
/l10n/l10n/pl/browser/chrome/browser/preferences/preferences.properties,v  <-- 
preferences.properties
new revision: 1.3; previous revision: 1.2

Branch:

Checking in preferences.properties;
/l10n/l10n/pl/browser/chrome/browser/preferences/preferences.properties,v  <-- 
preferences.properties
new revision: 1.2.2.1; previous revision: 1.2

Fixed.
Comment 3 Hubert Gajewski 2009-01-01 06:20:01 CET
Verified - Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; pl; rv:1.9.1b3pre) Gecko/20081229 Shiretoko/3.1b3pre

Choć pewnie niedługo będzie to zmienione na Blokuj i Zezwalaj.
Comment 4 Hubert Gajewski 2009-01-02 03:16:21 CET
Bugspam. Przeniesienie z archiwum.

Note You need to log in before you can comment on or make changes to this bug.